image of Emma

Emma

Cydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau

Emma yn rhannu ei stori am sut y daeth yn Gydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau Sir Benfro.

“Mae gweithio mewn gofal yn rhoi cymaint i mi. Wrth weld llwybr yn gweithio i'r unigolyn rydych chi'n ei gefnogi, mae'n deimlad mor dda."

Erbyn i mi fod yn 16 oed, roeddwn eisoes wedi penderfynu dilyn gyrfa mewn lletygarwch. Dewisais ei astudio yn y coleg ond ar ôl ychydig flynyddoedd sylweddolais nad dyna’r proffesiwn iawn i mi. Ar ôl cael arweiniad gan gynghorydd gyrfa, cofrestrais ar raglen ddeuddeg wythnos gydag  Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Llanelli a agorodd lu o lwybrau a dewisiadau gyrfa eraill a oedd ar gael i mi.

 

Rhoddodd gyfle i mi hefyd gael profiad gwaith gyda Camp America. Hedfanais i Efrog Newydd a threuliais haf yn gweithio mewn gwersyll gwyliau, yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu. Fe wnes i fwynhau cymaint, fe wnes i ddychwelyd yno bob haf am bedair blynedd yn olynol! Roeddwn i wir yn teimlo fel fy mod wedi dod o hyd i lawenydd a phwrpas o’r diwedd yn fy ngwaith. Y tu allan i fisoedd yr haf, dewisais astudio Lles Cymdeithasol yn y Brifysgol a gweithio’n rhan-amser fel gofalwr cymunedol. Mwynheais y rôl hon yn fawr, lle’r oedd fy nghyflogwr hefyd yn fy nghefnogi i ennill cymhwyster lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Pan ddaeth fy nghyfnod yn y brifysgol i ben, cefais fy nghyflogi gan yr awdurdod lleol i lansio a rhedeg clwb dyddiol symudol o ddydd i ddydd. Contract chwech mis oedd hwn i ddechrau, ond roeddwn yn dal i weithio yma dair blynedd yn ddiweddarach; yn ystod y cyfnod hwn, enillais fy nghymhwyster lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a chefais fy nyrchafu’n oruchwyliwr. Yn y pen draw, deuthum yn rheolwr ar amrywiaeth o wasanaethau – canolfannau dydd, clybiau cinio, prydau ar glud – a hynny i gyd tra roeddwn yn cael cefnogaeth gan yr awdurdod lleol, hyd yn oed yn ennill fy nghymhwyster lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yn esblygu ac yn newid dros amser, chwiliais am gyfle newydd, am rôl a fyddai’n caniatáu i mi rannu fy ngwybodaeth bresennol a meithrin fy sgiliau. Ymunais â’r tîm talentog yn Cysylltu Bywydau, rhaglen sy’n lleoli oedolion ag anabledd dysgu neu gyflwr iechyd meddwl gyda theuluoedd sy’n gallu cynnig cymorth iddyn nhw – naill ai’n ddyddiol, yn ystod gwyliau tymor byr neu dymor hwy. Yma, bûm yn ddigon ffodus i barhau â fy natblygiad personol ac ennill cymhwyster Uwch Ymarferydd Fframwaith Cymwysterau a Chredyd (QCF).

 

Mae llawer o wahanol ffyrdd a chyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gofal cymdeithasol ac mae dod o hyd i’r llwybr gyrfa cywir sy’n rhoi cymaint o fwynhad. Mae’r gefnogaeth rwyf wedi’i derbyn i ddatblygu fy addysg drwy gydol fy ngyrfa hefyd wedi bod yn anhygoel. Mae’r tîm rwy’n gweithio gyda nhw fel teulu; rydym yn cefnogi ein gilydd ac yn gofalu am ein gilydd.

“Rydych chi wir yn cael cymaint o fudd o weithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae'r cyfan yn ymwneud â hapusrwydd, ac allwn i ddim bod yn hapusach."

Career Stories

Sian

Rheolwr Gwasanaeth yn Mencap

“Y rhan orau o fy swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.”