image of Jonathan

Jonathan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Sir Penfro.

Mae Jonathan yn rhannu ei stori ar sut y daeth yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, ac yn Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru:

"Rwyf wastad wedi bod eisiau gweithio gyda phobl."

Dechreuodd fy ngyrfa ym maes gofal cymdeithasol yn y sector elusennol, fel Gweithiwr Cymorth, gan weithio gydag oedolion sy’n byw gydag anabledd dysgu mewn lleoliad ysbyty. Yn ffodus i mi, dechreuais fy ngyrfa ar adeg pan oedd y sector gofal cymdeithasol yn symud tuag at gefnogi pobl yn y gymuned drwy flaenoriaethu gwasanaethau cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

 

Symudais i wasanaethau byw â chymorth gan fy mod dal yn awyddus i gefnogi pobl ag anableddau dysgu i fyw’n annibynnol. Gan ddechrau yn y maes hwn fel Gweithiwr Cymorth Uniongyrchol, symudais ymlaen wedyn i rôl reoli. Yno cefais ddigon o brofiad i ddechrau gweithio mewn awdurdod lleol yng Nghymru, a roddodd gyfle i mi weithio gyda llawer o wahanol bobl mewn amrywiaeth o leoliadau.

 

Roeddwn yn gwybod fy mod am symud ymlaen ymhellach yn y maes a phenderfynais astudio Gwaith Cymdeithasol drwy’r Brifysgol Agored. Roedd hwn yn brofiad dysgu gwerthfawr i mi ac yn caniatáu i mi symud ymlaen i wahanol rolau ymarfer a rheoli, gweithio mewn gwasanaethau dydd, gofal preswyl i bobl hŷn a byw â chymorth.

 

Drwy gydol fy ngyrfa, yr  uchafbwynt bob amser yw ymgysylltu â’r bobl rwyf wedi’u cefnogi. Rwyf wedi mwynhau cwrdd â llawer o bobl wahanol sy’n hapus yn eu crwyn eu hunain, a dw i’n teimlo’n freintiedig fy mod wedi helpu i ddiogelu eu hannibyniaeth.

 

Byddwn yn argymell yn gryf swydd mewn gofal i unrhyw un sy’n ystyried newid gyrfa. Mae’r cyfle i chwarae rhan mewn cefnogi rhywun arall yn hynod o werthfawr, i chi a’r person rydych yn ei gefnogi. Efallai na fyddwch yn sylweddoli hynny, ond mae’r effaith y gallwch ei chael ar fywyd rhywun arall yn ddwys ac yn ddiamheuol.

 

Rwyf hefyd yn ddiolchgar i weithio i sefydliad sy’n cefnogi ei staff ac sy’n annog datblygiad personol. Mae cyfathrebu mewnol yn cael ei flaenoriaethu, gyda diwylliant dysgu agored ac ymdeimlad dwfn o bwrpas. Mae pawb yma’n credu mewn buddsoddi yn y staff hyfforddi a datblygu llwybrau gyrfa unigol. Dyma’r math o gymorth sefydliadol y mae fy ngyrfa wedi elwa’n fawr ohono, a bydd yn parhau i helpu pobl eraill i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd eu hunain.

"Ni waeth beth yw eich rôl o fewn y sector gofal cymdeithasol, boed yn rolau cynllunio, cyfrifeg neu godi tâl, mae'r bobl sydd angen cymorth bob amser wrth wraidd y gwaith."

Straeon Gyrfa

Emma

Cydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau

“Mae gweithio mewn gofal yn rhoi cymaint i mi. Wrth weld llwybr yn gweithio i'r unigolyn rydych chi'n ei gefnogi, mae'n deimlad mor dda."

Sian

Rheolwr Gwasanaeth yn Mencap

“Y rhan orau o fy swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.”